Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny opět zdravím na začátku měsíce února, do kterého vstupujeme slavením svátku „Uvedení Páně do chrámu“ (2.2.), jak se lidově říká „Hromnice“. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Svátek provází žehnání svící (hromniček), které mají významnou symbolickou úlohu: svíce sama sebe stravuje, aby přinesla světlo do temnot (života)… Ježíš je tímto Světlem k osvícení národů. Svátek Uvedení Páně do chrámu je v katolické církvi slaven i jako Světový den zasvěcených osob.

Na všechny nemocné budeme opět zvlášť myslet v modlitbě dne 11. 2., Tento den je výroční připomínkou prvního zjevení Panny Marie v jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu, někteří i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi péči o trpící a nemocné. Není proto náhodou, že tento den se stal zároveň i Světovým dnem nemocných.

Jistě není potřeba velmi připomínat svátek sv. Valentina (14.2.), který je dle tradice patronem mladých lidí a manželů, jejich čisté a oddané lásky. Na tento den 14. února připadá letos i Popeleční středa, kterou začíná čtyřicetidenní příprava na Velikonoce, postní doba. Je to den přísného postu.

Svátek „Stolec sv. Petra“ (22.2.) se týká památky prvního biskupského místa Ježíšova nástupce. Zprvu to bylo syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do Říma, střediska tehdejší kultury. Znovu si připomeneme, že Ježíšova církev povstává z pevnosti Petrovy víry.

Přeji Vám všem krásné a požehnané prožití měsíce února a požehnaný začátek i průběh celé postní doby. Těším se na všechna osobní setkání!

Modlím se za vás a vyprošuji Vám hodně zdraví, pokoje a lásky…

Download Věstník CZ Únor 02/24

Dear friends,

Heartfelt greetings to you all again at the beginning of February, which we begin by celebrating the feast of “Presentation of the Lord in the Temple” (2.2.), also known as “Candlemas Day.” This feast commemorates the time when Mary and Joseph brought Jesus 40 days after his birth to the temple in Jerusalem to give Him to God. The feast is accompanied by the blessing of candles, which have an important symbolic role: the candle consumes itself to bring light into the darkness (of life)… Jesus is this Light for the enlightenment of nations. The Feast of the Presentation of the Lord in the Temple is also celebrated in the Catholic Church as the World Day of Consecrated Life.

We will especially think of all the sick in prayer on 2.11.This day is the annual commemoration of the first apparition of the Virgin Mary to Bernadette Soubirous in 1858 in the Massabielle cave near Lourdes. Lourdes has become the hope for many sick people. Many find relief there, some even healing. Lourdes encouraged the care of the suffering and the sick in the Church. Therefore, it is no coincidence that this day has also become the World Day of the Sick.

There is certainly no need to remind you of the feast of St. Valentine (2.14.), who according to tradition, is the patron saint of young people and married couples, and their pure and devoted love. This day, February 14, is also Ash Wednesday, which begins the forty-day preparation for Easter, or Lent. This is a day of strict fasting.

The feast of the “Chair of St. Peter” (2.22.) commemorates the first episcopal place of Jesus’s successor. Initially, it was the Syrian capital of Antioch, and only later did Peter move to Rome, the center of culture of the time. Let us remember once again that the Church of Jesus arises from the firmness of Peter’s faith.

I wish you all a beautiful and blessed month of February and a blessed beginning and duration of the entire Lenten Season. I am looking forward to meeting you personally!

I am praying for lots of health, peace, and love for all of you.

Download Věstník EN February 02/24

Rozvrh  – Mše Svaté

 

MŠE SV. červenec / Holy Masses in July

Město Datum Čas a místo
INTERNET 07.07.2024 canceled
SAN DIEGO 14.07.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 21.07.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. Srpen/ Holy Masses in August

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.08.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.08.2024 INTERNET – join us via Zoom link 10 AM PST
LOS ANGELES 18.08.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
SAN FRANCISCO 25.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se