Milí krajané, přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím na začátku měsíce dubna. Před pár dny jsme prožili nejdůležitější křesťanské svátky, Velikonoce. Ježíš vstal z mrtvých a žije … Následujících 50 dnů budeme sledovat a znovu prožívat, co se stalo po Ježíšově zmrtvýchvstání. Jak se Ježíš setkával se svými nejbližšími, naplňoval jejich zarmoucená srdce pokojem a stále jim zdůrazňoval: „Pokoj vám! Nebojte se!“ A protože Ježíš žije, i dnes k nám v různých životních událostech přichází a také nám neustále říká: „Nebojte se!“ Kéž mu dokážeme stále více věřit, necháme se jím vést a kéž nás naše setkání s Ním naplňují stále více Božím pokojem. Pokojem, který nám tento svět nikdy nemůže dát.

V dubnu budou mše sv. jako obvykle (první strana Věstníku). NOVĚ bude v dubnu mše sv. a setkání s krajany v San Jose v sobotu 6.4. v 16.00 hod. (St. Brother Albert Polish Roman Catholic Pastorál Mission – 10250 Clayton Rd. San Jose).

V květnu (2.5.) je naplánované setkání s krajany v Portlandu, OR. V kostele „Our Lady of the Lake Catholic Church“. Potluck ve 4pm, Mše sv. v 7pm. Adresa: Our Lady of the Lake Catholic Church, 650 A Avenue Lake Oswego, OR, 97034. Informujte, prosím, vaše známé o těchto krajanských setkáních. Děkuji.

Prosím, zaznamenejte si také do kalendáře: Letos na podzim (27.9. – 7.10.) přijede biskup Václav Malý, který má na starost nás, krajany žijící v zahraničí, na vizitaci naší misie. Má v úmyslu navštívit všechna města, kde se scházíme (LA, SD, SF) a spolu s námi oslavit 60. výročí založení naší české misie zde v Kalifornii, které si letos připomínáme. Podrobnosti jeho návštěvy jednotlivých měst a oslav budou oznámeny.

Přeji nám všem, ať jsme denně stále více otevřeni
pro setkání s živým Ježíšem, ať se Jím necháme vést. Setkání s Ním ať naplňuje stále víc naše srdce Pokojem a Láskou.

Pán Bůh Vám všem žehnej, ochraňuj Vás a posiluj!

Download Věstník CZ Duben 04/24

Dear friends,

Heartfelt greetings to you all at the beginning of April. A few days ago, we enjoyed the most important Christian holiday, Easter. Jesus rose from the dead and lives… For the next 50 days, we will observe and relive what happened after Jesus’s resurrection. As Jesus met with those closest to him, he filled their sorrowful hearts with peace, constantly emphasizing to them: “Peace be with you! Don’t be afraid!” And because Jesus is alive, he also comes to us today during various life events and constantly tells us: “Do not be afraid!” May we be able to trust Him more and more, let ourselves be guided by Him, and may our encounters with Him fill us ever more with the peace of God. This is peace which this world can never give us.

In April, Holy Masses will be held as usual. There will be a NEW Mass and get-together in San Jose on Saturday, April 6 at 4:00 p.m. (St. Brother Albert Polish Roman Catholic Pastoral Mission – 10250 Clayton Rd. San Jose).

A get-together is scheduled for May (5.2.) in Portland, OR in “Our Lady of the Lake Catholic Church.” Potluck will be at 4pm and Mass at 7pm. The address is: Our Lady of the Lake Catholic Church, 650 A Avenue, Lake Oswego, OR, 97034. Please inform your friends about these get-togethers. Thank you.

Please also make a note in your calendar that this autumn (9.27 – 10.7) Bishop Václav Malý, who oversees us, Czechs living abroad, will visit our Mission. He intends to visit all the cities where we meet (LA, SD, SF) and celebrate with us the 60th anniversary of the founding of our Czech Mission here in California, which we are commemorating this year. Details of his visit to each city and celebrations will be announced.

I wish all of us that each day we will be more and more open to the encounter with the living Jesus, that we may allow ourselves to be guided by Him. May the encounter with Him fill our hearts with Peace and Love. May the Lord God bless you all, protect you, and strengthen you!

Download Věstník EN April 04/24

Rozvrh  – Mše Svaté

 

MŠE SV. červenec / Holy Masses in July

Město Datum Čas a místo
INTERNET 07.07.2024 canceled
SAN DIEGO 14.07.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
LOS ANGELES 21.07.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

MŠE SV. Srpen/ Holy Masses in August

Město Datum Čas a místo
SAN FRANCISCO 04.08.2024 13:00 hod., Nativity Church (240 Fell St, SF)
INTERNET 11.08.2024 INTERNET – join us via Zoom link 10 AM PST
LOS ANGELES 18.08.2024 16:00 hod., St. Maximilian Kolbe (1735 Grand Ave, SD)
SAN FRANCISCO 25.06.2024 13:00 hod., Velehrad Garden (344 Koch, Placentia, CA 92870)

ONLINE – Mše Svaté

ONLINE: Pro připojení použijte tento odkaz

https://czechchurch.org/online. Pro více informací klikněte zde.

Připojte se